Tradicionalni mediji u digitalnom dobu

Najava predavanja profesorke Anke Mihajlov Prokopović

 

Transformacija tradicionalnih medija u digitalnom dobu predmet je aktuelnih svetskih naučnih debata i istraživanja (McChesney, 2013;  Downie & Schudson, 2009; Kastels, 2014; Jakubowicz, 2009; Deuze, 2004; Boczkowski, 2004). U Srbiji i regionu ova oblast tek počinje da postaje predmet naučnog interesovanja.

Tradicionalni mediji nalaze se pred izazovima koje donosi digitalni svet – digitalno bivanje (Negropont, 1998)  kao i pred izazovima masovne samokomunikacije – novog oblika komunikacije koji uključuje nove onlajn komunikacione prakse kao što su individualna produkcija, emitovanje i recepcija sadržaja (Kastels, 2014).

Na ove izazove tradicionalni mediji odgovaraju različitom brzinom, ali su oblici njihove transformacije slični. Ova promena odvija se u nekoliko različitih oblasti o kojima će na ovom predavanju biti reči. Prva oblast je promena karakteristika tradicionalnih medija koji su prihvatili prednosti koje im je pružio internet, pa u svojim onlajn izdanjima postaju interaktivni, multimedijalni i hipertekstualni. Druga oblast je promena uloge tradicionalnih medija. Masovni mediji nisu više jedini koji određuju teme od javnog interesa, sada to čine i građani kao kreatori sadržaja na internetu. U obilju informacija sve značajnija postaje uloga pružanja orijentacije i interpretacije događaja, njihovog smeštanja u kontekst. Treće polje je nastanak onlajn novinarstva koje ima svoje specifičnosti u odnosu na novinarstvo u štampi, agencijama, radiju i televiziji. Sledeća oblast je oblast građanskog novinarstva (engl. user generated content). Analizom odnosa tradicionalnih medija prema učešću građana biće pokazane razlike među pojedinim medijima u tome da li podstiču građansko novinarstvo i u kojoj meri objavljuju sadržaje koje kreiraju korisnici. Odnos tradicionalnih medija i društvenih internetskih mreža je još jedno veoma dinamično polje istraživanja o kome će biti reči. Tradicionalni mediji imaju svoje stranice na društvenim mrežama. Oni tako idu tamo gde je publika. Biće ukazano na načine na koje mediji koriste društvene mreže – za promociju sadržaja, za komuniciranje sa publikom, da bi stekli novu publiku, kao novinarski izvor i za izveštavanje o udarnim događajima.

Veliko interesovanje među istraživačima i teoretičarima izazvalo je korišćenje društvene mreže Tviter za izveštavanje o iznenadnim događajima koji predstavljaju udarne vesti. Posledice koje izaziva oslanjanje na ovu društvenu mrežu u procesu  izveštavanja, često u uslovima poznatim kao ,,vakuum vesti’’ nazvane su Tviter efekat, a novinarstvo koje se zasniva na učestvovanju tviteraša Alfred Hermida određuje kao ambijentalno novinarstvo (Hermida, 2014: 361).

Predavanje će prikazati i kako tradicionalni mediji u Srbiji razvijaju svoja onlajn izdanja i to u onoj meri u kojoj procenjuju da će ih to učiniti konkurentnim u uslovima malog medijskog tržišta i surove konkurencije.

U želji da dobije i prikaže dublji uvid u transformaciju tradicionalnih medija u novom tehnološkom okruženju u Srbiji autorka je za potrebe svoje doktorske disertacije obavila istraživanje specifičnih praksi u uslovima digitalne tehnologije u pojedinim medijima u Srbiji. Izabrani su: medijske kuće RTS i B92, dnevni listovi Politika, Blic i Danas i nedeljnik Vreme. Na predavanju će biti predstavljeni rezultati ovog istraživanja oličeni u strategijama koje istraživani mediji razvijaju prilagođavajući se novom digitalnom dobu.

Ovaj tekst nastao je na osnovu doktorske disertacije ,,Transformacija tradicionalnih medija u novom tehnološkom okruženju” koju je autorka odbranila na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2016. godine.

 

U tekstu je korišćena literatura:

Boczkowski, Pablo (2004): Digitizing the news: innovation in online newspapers, Massachusetts, The MIT Press.

Deuze, Mark (2004): What is Multimedia Journalism? Journalism Studies, volume 5, no 2, pages 139-152.

Downie, Leonard Jr. & Schudson, Michael (2009): The Reconstruction of American Journalism, Columbia Journalism Review, dostupno na: http://www.cjr.org/reconstruction/the_reconstruction_of_american.php

Hermida, Alfred (2014): Twitter as an Ambient News Network, in Weller, Katrin, Bruns, Axel, Burgess, Jean, Mahrt, Merja & Puschmann, Cornelius (eds.), Twitter and Society, New York, Peter Lang Publishing, 359-373.

Jakubowicz, Karol (2009): A new notion of media? 1st Council of Europe Conference of Ministers responsible for Media and New Communication Services, 28-29 May, Reykjavik, Council of Europe.

Kastels, Manuel (2014): Moć komunikacija, Beograd, Clio, RTS.

McChesney, Robert W. (2013): Digital disconnect: how capitalism is turning the Internet against democracy, New York, The New Press.

Negropont, Nikolas (1998): Biti digitalan, Beograd, Clio.

 

Preporučena literatura:

Mihajlov Prokopović, Anka (2017): Media and Technology: Digital Optimists and Digital Pessimists. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol. 16, No 2, pp. 117-127, University of Niš, Niš, dostupno na: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/article/view/2930/1819

Mihajlov Prokopović, Anka (2016): Transformacija tradicionalnih medija u novom tehnološkom okruženju, doktorska disertacija odbranjena na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2016, dostupno na: http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8820/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mihajlov Prokopović, Anka (2015). Onlajn novinarstvo: izazovi slobode, u: Nauka i sloboda. Filozofske nauke: zbornik radova sa naučnog skupa, Pale, 6-8. juni 2014, str. 449-461. Filozofski fakultet, Pale.

Mihajlov Prokopović, Anka (2014): Interaktivnost onlajn izdanja tradicionalnih medija i participacija publike, u: Tematski zbornik radova [sa Trećeg međunarodnog naučnog skupa Nauka i savremeni univerzitet, Niš, 2013], Tom 1, Istoriografija i savremeno društvo, str. 484-496, Niš, Filozofski fakultet.