Kako istraživati društvene mreže? Kritički pristup analizi diskursa i dispozitiva društvenih mreža

Najava predavanja – dr Jan Krasni, Share Foundation

Kako istraživati društvene mreže? Kritički pristup analizi diskursa i dispozitiva društvenih mreža na primeru Fejsbuka

Kako istražiti složeni kompleks komunikacija između ljudskih, tehnoloških i tehničkih aktera pitanje je koje se odavno postavlja i u umetnosti, u naučnofantastičnoj književnosti, ali i u nauci, odnosno isprva u teoriji medija, a sve više i u etnologiji, sociologiji i komunikologiji i kulturologiji. Zahvaljujući teoriji aktera i mreže Bruna Latura svesni smo uspostavljanja asimetričnih veza koje stvaraju nove ne-ljudske društvene sisteme i isto tako razumemo da se ti sistemi ne mogu ni objasniti ni razumeti uz pomoć tradicionalnih nauka, neretko slepe za fenomene van svojih disciplina. Iz tog razloga se sve više razvija tzv. postdisciplinarni pristup koji je orijentisan ka problemima kao društvenim fenomenima i samim tim utemeljen u metodološkom pluralizmu.

Na primeru analize društvenih mreža, istraživanja o Fejsbuku koje je sprovedeno u sklopu aktivnosti Share fondacije, primenjen je trostruki pristup problemu koji se zasniva na kombinovanju naučnog, umetničkog i aktivističkog pristupa. Dok se aktivistički pristup poziva na isticanje važnosti da javnost bude svesna pojedinih problemai potencijalnih pretnji, umetnički pristup smešta na estetski prihvatljiv način činjenice sakupljene i obrađene u skladu sa naučnim metodologijama. Problem Fejsbuka kao društvene mreže time je obrađen iz vizure teorije medija i medijske sociologije, analize dispozitiva i teorije aparata, nalazi i sakupljeni podaci su prikazani u konceptualnoj tradiciji Marka Lombardija za vizualizaciju društveno relevantnih podataka.

Preporučena literatura:

Nematerijalni rad i prikupljanje podataka: Algoritamska Fejsbuk fabrika